66 / 100

Privacy verklaring

Algemeen
In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de privacy en gegevens van onze cliënten. Wij hebben onderling vertrouwen en discretie hoog in het vaandel staan. De persoonlijke gegevens van onze cliënten worden strikt persoonlijk behandeld.

Contactgegevens:
H.Heeg
Buitenbree 17
9403Jk Assen
Email. Harry@hypnosevoormij.nl
www.hypnosevoormij.nl

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Voor identificatiedoeleinden
– Voor het aanspreken met de juiste titel
– Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
– Om je op de hoogte te houden van de registratie en boeking.
– Om onze administratie te kunnen voeren
– Om met je te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
– Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze administratie
– Het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken, maximaal 4 keer per jaar.

 Papieren intakeformulier
Zodra je gebruik maakt van onze dienstverlening, d.w.z. zodra jij een van onze sessies bij ons afneemt, verzoeken we je een door jou ingevuld intakeformulier mee te nemen naar dit bezoek.
Dit formulier wordt dus niet digitaal aan ons verzonden, maar persoonlijk en ondertekend op papier aan ons overhandigd.
Op dit formulier vragen wij alleen om de gegevens die wij nodig hebben om een zorgvuldige begeleiding te kunnen bieden, een gedegen administratie bij te kunnen houden én de facturering in orde te kunnen maken.
Te weten:
– Voor en achternaam
– Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
– Geboortedatum
– (Mobiele) telefoonnummer
– E-mail adres
– Reden voor het maken van een afspraak
Deze gegevens kunnen door mij worden aangevuld met informatie betreffende sessie.
Wij bewaren deze persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving.
Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, af te schermen en daartegen bezwaar te maken. Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten. We zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen.
In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
Jouw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
– De behandeling met hypnose te kunnen afstemmen op het individu.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.
Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?
Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om de gegevens door te geven aan anderen:
• Leveranciers: Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website www.centrumproza.nl. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
• Accountant/boekhouder: De gegevens die op jouw factuur staan, moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder.
• Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
• Overheidsinstanties: Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
www.hypnosevoormij.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?
Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:
– Onlineafspraken.nl. Wij ontvangen gegevens van Onlineafspraken.nl, gevestigd in Nederland.
– Google. Wij ontvangen gegevens van Google, gevestigd in Ierland.

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?
Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:
– Titel
– Voor en achternaam
– Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
– Geboortedatum
– (Mobiele) telefoonnummer
– E-mail adres
– Reden voor het maken van een afspraak
– Surfgedrag op websites

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

SOORT GEGEVENS BEWAARTERMIJN
Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers, reden van de afspraak) Tot 5 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet een andere bewaarplicht voorschrijft, wordt deze gehandhaafd.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen. Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heb je?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnosevoormij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar harry@hypnosevoormij.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hypnosevoormij.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Tevens willen we je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kun je via email contact met me opnemen:
Harry@hypnosevoormij.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.

Privacy

14 + 8 =

10 + 11 =

 

We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Hartelijk dank voor uw reservering
Your confirmation number:
TOEVOEGEN AAN GOOGLE AGENDA